BLOGI

Kunnan viranomainen, näin toimitat tarvittavat tiedot Digiroadiin

Uuden tieliikennelain astuttua voimaan vuonna 2020 on kunnilla ollut velvollisuus toimittaa tiedot liikenteenohjauslaitteista Digiroad-järjestelmään.  Tämä voi herättää kunnissa yhä kysymyksiä, joten koostimme lyhyen tietopaketin aiheesta.

Vaikka uusi tieliikennelaki (729/2018) astui voimaan jo kesällä 2020, eivät uudistuksen mukanaan tuomat uudet velvoitteet ole välttämättä kaikille tienpitäjille vieläkään täysin selviä.

Yksi merkittävimmistä voimaantulleista muutoksista on, että uudistuneen tieliikennelain myötä kuntien ja muiden tienpitäjien on tullut toimittaa tiedot liikenteenohjauslaitteiden, kuten liikennemerkkien, ajoratamaalauksien ja liikennevalojen, asettamisesta Väyläviraston Digiroad-järjestelmään.

Digiroad on valtakunnallinen tie- ja katuverkon tietojärjestelmä, johon on koottu koko Suomen tiegeometria sekä keskeisimmät tiestöä kuvaavat ominaisuustiedot.

”Uutta tieliikennelaissa on siis se, että laissa lähtökohtaisesti liikenteenohjauslaitteen asettaja velvoitetaan toimittamaan liikenteenohjauslaitetiedot Digiroadiin. Aiemmin kunta saattoi toimittaa tie- ja katuverkon tietojärjestelmään katuja koskevat tiedot Väyläviraston kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti”, kertoo Kuntaliiton kehittämispäällikkö Johanna Vilkuna.

Järjestelmän ja rajapintojen kehittäminen on vaatinut työtä niin kuntien kuin Digiroadinkin puolella.

Vilkunan mukaan uusissa velvoitteissa ei ole ollut siirtymäaikaa, vaan velvollisuus astui voimaan välittömästi lakiuudistuksen myötä. Uudistus ei kuitenkaan tuonut mukanaan sanktioita, vaikkei tietoja saisikaan toimitettua pikimmiten.

”Järjestelmän ja rajapintojen kehittäminen on vaatinut työtä niin kuntien kuin Digiroadinkin puolella”, Vilkuna toteaa.

Tavoitteena kattava aineisto liikenteen palveluiden kehitystä varten

Uudistuneen lain tavoitteena on tuottaa kattava ja ajantasainen liikenteenohjauslaitteiden aineisto, jonka avulla mahdollistetaan aidosti tiedolla johtaminen ja liikenteen palveluiden kehitys.

Väyläviraston mukaan Digiroad-järjestelmässä on useita etuja: sen on määrä esimerkiksi helpottaa infraomaisuuden hallintaa, parantaa navigointia ja kuljettajaa avustavia järjestelmiä, auttaa Hätäkeskuslaitoksen toimintaa sekä helpottaa julkisen liikenteen reittisuunnittelua.

Kuntien ja muiden tienpitäjien ilmoitusvelvollisuus koskee liikenteenohjauslaitteita, jotka ovat maastossa vähintään kolme viikkoa tai sitä pidempään. Kuntien tulee myös ilmoittaa, kun laite poistuu. Liikenteenohjauslaitteen asettamisella viitataan koko asettamisprosessiin, eli siihen, kun laitteesta tehdään hallinnollinen päätös sekä siihen, kun laite pystytetään tai asennetaan maastoon.

Oletettavasti monet kunnat ylittävät tämän lain minimivaatimuksen ja kehittävät liikenteenohjauslaitetietojensa kokonaisvaltaista hallintaa.

Kuntaliiton kehittämispäällikön Johanna Vilkunan mukaan uudistetussa laissa ei ole asetettu määräaikaa liikenteenohjauslaitteista ilmoittamiselle.

”Tarkoitus tietysti on, että tiedot ovat Digiroadissa mahdollisimman ajantasaisia”, Vilkuna täsmentää.

Uudistetun lain vaatimus koskee virallisesti ainoastaan lain voimaantultua tehtyjä liikenteenohjauslaitteita koskevia päätöksiä.

”Oletettavasti monet kunnat ylittävät tämän lain minimivaatimuksen ja kehittävät liikenteenohjauslaitetietojensa kokonaisvaltaista hallintaa”, Vilkuna toteaa.

Tieliikennelain vaatimat niin sanotut pakolliset toimitettavat tiedot voivat vaihdella, mutta käytännössä pakollisia tietoja ovat tyyppi, sijainti, suunta sekä mahdollinen arvo. Jos laitteelle on mahdollista määritellä ensimmäinen voimassaolopäivä, tiedot voi toimittaa päivämäärän avulla myös etukäteen Digiroad-järjestelmään.

Fluent tarjoaa kunnille ratkaisun aineiston keräämiselle

Vaikka uudistetussa tieliikennelaissa sääntelyä on kaiken kaikkiaan kevennetty, voivat uudet velvoitteet näyttäytyä alkuun kunnille ja muille tienpitäjille paikoin sääntöjen sumana, joka voi vaatia selvittelyä. Väylävirasto on tehnyt oman ohjeistuksen siitä, kuinka Digiroad ottaa vastaan tieliikennelain vaatimia liikenteenohjauslaitetietoja. Ohje ei kuitenkaan linjaa sitä, miten kuntien ja muiden tienpitäjien tulee tarvittavat tiedot tuottaa, joten tyyli aineiston tuottamiselle on niin sanotusti vapaa.

Sen sijaan aineiston toimittamiselle on asetettu tietyt raamit: aineisto voidaan toimittaa joko Digiroad-ylläpitosovelluksella, joka on selainpohjainen karttasovellus, massatoimituksella eli esimerkiksi taulukkopohjaisena CSV-tiedostona, kuntarajapinnan avulla suoraan kunnan omasta katurekisterijärjestelmästä, tai ulkoistamalla aineiston kartoituksen tai ylläpidon konsultille tai urakoitsijalle.

Vaaditun aineiston tuottamiselle Fluent tarjoaa erilaisia ratkaisuja:

  1. kunnan työntekijät voivat kerätä liikenteenohjauslaitetiedot Fluent Kunto -sovelluksen avulla

tai

  1. kunta voi joukkoistaa tiedonkeruun Fluentin ja Crowdsorsan yhteisellä palvelulla.

Esimerkiksi Nurmeksen kaupunki toteutti liikenteenohjauslaitetietojen keruun onnistuneesti joukkoistamisen avulla vuonna 2023. Fluent tekee yhteistyötä Digiroadin järjestelmätoimittajan kanssa, joten tuottaapa aineiston Kunto-sovelluksella tai joukkoistamista hyödyntäen, saadaan tarvittavat tiedot toimitettua Digiroadiin nopeasti ja vaivattomasti.

Artikkelissa on käytetty lähteenä Väyläviraston dokumenttia Digiroad – Liikenteenohjauslaitetietojen toimittaminen Väyläviraston tietojärjestelmään (4.6.2020).

 

Kysy lisätietoja Fluentin tarjoamista ratkaisuista:

 

Kaupallinen johtaja Mikko Hassinen

mikko.hassinen@fluentprogress.fi

+358 50 374 8326