Rekisteriseloste

Henkilöstölain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste – asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Fluent Progress RT Oy
Länsikatu 15, 80110 Joensuu
029 1700 860
info@fluentprogress.fi
www.fluentprogress.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava (DPO)
Antti Vartiainen
029 1700 860
antti.vartiainen@fluentprogress.fi

Rekisterin nimi

Fluent Progress RT Oy:n asiakas-, käyttäjä ja markkinointirekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakasviestintään, muuhun asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin sekä tilastointiin. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterit voivat sisältää seuraavia tietoja: rekisteröidyn nimi, osoite, puhelinnumero, fax-numero, sähköpostiosoite, työpaikka ja työtehtävä. Rekisteröidyn työpaikan ja/tai yhteisön tiedot yhteystietoineen, rekisteröidyn työtehtävät, osasto, kiinnostuksen kohteet, markkinakiellot, toimenkuvat ja roolit organisaatiossa ja asiakkaan käyttöhistoria. Tieto rekisteröidyn kanssa käydystä keskustelusta, tiedot asiakaspalautteista, web-lomakkeiden täytöt, rekisteröitymiset ja osallistumiset tilaisuuksiin sekä uutiskirjeen tilaukset.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä palveluihin rekisteröitymisen ja palveluiden käyttämisen yhteydessä ilmenevistä tiedoista. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää olemassa olevia tietoja alihankkijoiden rekisterien perusteella.

Tietojen luovutus

Asiakastietoja ei luovuteta Fluentin lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien osapuolten ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, muun suostumuksen ja säädösten mukaan. Asiakastietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Sähköinen asiakasrekisteri on suojattu ja rekisteriä käyttävien henkilöiden käyttäjäoikeudet rajattu henkilön tehtävien mukaan Fluent Progress RT Oy:ssä ja sen alihankkijoiden osalta. Rekisteristä otetaan säännönmukaisesti varmuuskopiot.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Fluent Progress RT Oy, Antti Vartiainen, Länsikatu 15, 80110 Joensuu. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti edellä mainitussa osoitteessa.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Fluentia käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjeitse tai sähköpostitse ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisterinpitäjä oma-aloitteisesti ja rekisteröidyn vaatimuksesta oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi tulee ottaa kirjeitse yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

Evästeiden käyttötarkoitus

Voimme hyödyntää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita palveluidemme kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä mitataksemme markkinointiviestinnän tehoa. Sivustojemme käytettävyyden parantamiseksi voimme tehdä mm. lyhytkestoisia tutkimuksia, joissa voimme tallentaa tietoa klikeistä sivustomme alasivuilla.

Voimme käyttää sivustojemme käytöstä kerättyä tietoa myös tietyille selaimille kohdennetun mainonnan tai sisällön tuottamiseen. Voimme luoda asiakassegmenttejä sen perusteella, millä Internet-sivustoilla tietyt selaimet ovat vierailleet määrätyn ajanjakson aikana. Näille asiakassegmenteille esitetään palveluumme liittyvää mainontaa. Saatamme käyttää asiakassegmenttien luomisessa yhteistyökumppaneitamme, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin sen, että yhteistyökumppani käyttää tietoja ainoastaan Fluent Progress RT Oy:n lukuun, eikä hyödynnä tietoja omassa toiminnassaan tai luovuta tietoja eteenpäin. Saatamme käyttää asiakassegmenttien luomisessa ja mainonnan kohdentamisessa myös ulkopuolisilta sivustoilta kerättyä käyttäytymistietoa.

Sivuillamme on käytössä ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin tykkää-painike, LinkedIn jako-painike ja Twitter twiittaa-painike. Esimerkiksi Facebookin yhteisöliitännäisten painikkeet saattavat näkyä sivuillamme, mutta niiden sisältö tulee suoraan Facebookista. Kun kävijä vierailee sivuillamme, Facebookin yhteisöliitännäinen tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena Facebookiin, ja tällöin sivu näyttää räätälöidyn sisällön liitännäisessä, ikään kuin käyttäjä olisi sivustolla Facebook.com. Jos käyttäjä ei ole kirjautunut Facebookiin, yhteisöliitännäiset eivät näytä räätälöityä sisältöä. Facebook voi kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti. Facebook ei luovuta keräämiään tietoja Fluent Progress RT Oy:lle, ellei käyttäjä ole antanut tähän nimenomaista suostumustaan. Voit tutustua kunkin sosiaalisenmedian yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin oheisten linkkien kautta: Facebook, LinkedIn, Twitter.

Sivumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin (mm. yhteistyökumppanimme, viranomaissivut, yms.), mutta emme vastaa näiden sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin kyseisellä sivulla.

Lisätietoja selainkäyttöön perustuvasta mainonnasta ja yksityisyydensuojasta verkossa voi lukea täältä.

Jaa sosiaalisessa mediassa