Rekisteriseloste

Fluent Progress RT Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Fluent Progress RT Oy
Torikatu 29, 80100 Joensuu
029 1700 860
info@fluentprogress.fi
www.fluentprogress.fi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

CEO
Risto Jalovaara
Fluent Progress RT Oy
Torikatu 29, 80100 Joensuu
+358 50 603 57
risto.jalovaara@fluentprogress.fi

Rekisterin nimi

Fluent Progress RT Oy:n asiakas-, käyttäjä ja markkinointirekisteri

Oikeusperuste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

  • Henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöyty, tietoinen ja yksiselitteinen)
  • Sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
  • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito sekä markkinointi. Henkilötietoja käsitellään asiakasviestintään, muuhun asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin sekä tilastointiin. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, työpaikka ja työtehtävä. Rekisteröidyn työpaikan ja/tai yhteisön tiedot yhteystietoineen, osasto, rekisteröidyn työtehtävät, kiinnostuksen kohteet, markkinointikiellot, toimenkuvat ja roolit organisaatiossa ja asiakkaan käyttöhistoria. Tieto rekisteröidyn kanssa käydystä keskustelusta, tiedot asiakaspalautteista, web-lomakkeiden täytöt, rekisteröitymiset ja osallistumiset tilaisuuksiin sekä uutiskirjeen tilaukset. Lisäksi rekisteri voi sisältää rekisteröidyn verkkoyhteyden IP-osoitteen, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja muutoksista, laskutustiedot, muita asiakassuhteeseen sekä tilattuihin palveluihin liittyviä tietoja. Mikäli kyseessä on asiakkuuteen liittyvät tiedot, tiedot säilytetään asiakassuhteen keston ajan huomioiden kuitenkin mahdollinen lain vaatima vähimmäistallennusaika esimerkiksi sopimuksiin liittyen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä palveluihin rekisteröitymisen ja palveluiden käyttämisen yhteydessä ilmenevistä tiedoista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirtoa EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta käsitellä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle esimerkiksi asiakasviestintään liittyen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työtekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastus-, kielto-, korjaus- ja poisto-oikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niiden oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeiden käyttötarkoitus

Voimme hyödyntää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita palveluidemme kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä mitataksemme markkinointiviestinnän tehoa. Sivustojemme käytettävyyden parantamiseksi voimme tehdä mm. lyhytkestoisia tutkimuksia, joissa voimme tallentaa tietoa klikeistä sivustomme alasivuilla.

Voimme käyttää sivustojemme käytöstä kerättyä tietoa myös tietyille selaimille kohdennetun mainonnan tai sisällön tuottamiseen. Voimme luoda asiakassegmenttejä sen perusteella, millä Internet-sivustoilla tietyt selaimet ovat vierailleet määrätyn ajanjakson aikana. Näille asiakassegmenteille esitetään palveluumme liittyvää mainontaa. Saatamme käyttää asiakassegmenttien luomisessa yhteistyökumppaneitamme, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin sen, että yhteistyökumppani käyttää tietoja ainoastaan Fluent Progress RT Oy:n lukuun, eikä hyödynnä tietoja omassa toiminnassaan tai luovuta tietoja eteenpäin. Saatamme käyttää asiakassegmenttien luomisessa ja mainonnan kohdentamisessa myös ulkopuolisilta sivustoilta kerättyä käyttäytymistietoa.

Sivuillamme on käytössä ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin tykkää-painike, LinkedIn jaa-painike ja Twitter twiittaa-painike. Esimerkiksi Facebookin yhteisöliitännäisten painikkeet saattavat näkyä sivuillamme, mutta niiden sisältö tulee suoraan Facebookista. Kun kävijä vierailee sivuillamme, Facebookin yhteisöliitännäinen tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena Facebookiin, ja tällöin sivu näyttää räätälöidyn sisällön liitännäisessä, ikään kuin käyttäjä olisi sivustolla Facebook.com. Jos käyttäjä ei ole kirjautunut Facebookiin, yhteisöliitännäiset eivät näytä räätälöityä sisältöä. Facebook voi kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti. Facebook ei luovuta keräämiään tietoja Fluent Progress RT Oy:lle, ellei käyttäjä ole antanut tähän nimenomaista suostumustaan. Voit tutustua kunkin sosiaalisenmedian yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin oheisten linkkien kautta: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Google+.

Sivumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin (mm. yhteistyökumppanimme, viranomaissivut, yms.), mutta emme vastaa näiden sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin kyseisellä sivulla.

Lisätietoja selainkäyttöön perustuvasta mainonnasta ja yksityisyydensuojasta verkossa voi lukea täältä.

Palvelun käyttöön liittyvät paikannustiedot Fluent Kunto -mobiilisovelluksessa

Jos annat sovellukselle Sijainnin käyttöoikeuden, Fluent Progress saa automaattisesti tiedon laitteen tarkasta sijainnista (maantieteelliset koordinaatit, jotka ilmaistaan leveys- ja pituusasteina) sovelluksen ollessa käynnissä. Sovellukselle täytyy antaa sijainnin käyttöoikeus aina, muuten se ei toimi tarkoitetulla tavalla. Kun tämä asetus on käytössä, sovellus tallentaa sijaintitietoasi myös, kun se on tausta-ajossa. Kunto mobiili kerää sijaintitietoa ainoastaan, kun se on päällä.

Fluent Kunto -mobiilisovelluksen tietosuojaseloste
Fluent Planner-sovelluksen tietosuojaseloste
Rekrytoinnin tietosuojaseloste