Rekrytoinnin tietosuojaseloste

Fluent Progress RT Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Fluent Progress RT Oy
Torikatu 29, 80100 Joensuu
029 1700 860
info@fluentprogress.fi
www.fluentprogress.fi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

CEO
Risto Jalovaara
Fluent Progress RT Oy
Torikatu 29, 80100 Joensuu
+358 50 603 57
risto.jalovaara@fluentprogress.fi

Rekisterin nimi

Fluent Progress RT Oy:n rekrytointirekisteri

Oikeusperuste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

  • Henkilön suostumus
  • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on uusien työntekijöiden rekrytointi. Henkilötietoja käsitellään hakijoiden pätevyyden ja sopivuuden määrittämiseen, rekrytoinnista päättämiseen ja yhteyden ottamiseen hakijoihin. Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan jakaa myös tapauskohtaisesti kolmansille osapuolille, kuten rekrytointikonsulteille ja -asiantuntijoille. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • Nimi- ja yhteystiedot kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  • Sukupuoli ja -syntymäaika
  • Kelpoisuuden ja soveltuvuuden arviointiin käytettävät tiedot (esim. työkokemus- ja koulutustausta, suosittelijat, kielitaidot ja muu osaaminen);
  • Liitetiedostot (esim. CV, hakemus, työnäyte, kuva);
  • Rekrytointiprosessin aikana muodostuvat tiedot kuten sähköpostiviestit, tekstiviestit ja tallennettavat tiedostot

Tietoja säilytetään pisimmillään 6kk, ellei hakija anna erillistä lupaa tietojensa säilyttämiseen ja käyttämiseen myöhemmissä rekrytoinneissa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan hakijoilta itseltään pääasiassa sähköpostitse tai puhelimitse.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirtoa EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille tai EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työtekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastus-, kielto-, korjaus- ja poisto-oikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niiden oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).